Нормативні акти Фонда державного майна України

Нормативні акти Фонда державного майна України:

01

20 березня 2018 року набудуть чинності зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Національного банку України від 30.06.2016 № 351.
Відповідно до зазначених змін банки матимуть право використовувати ринкову (справедливу) вартість визначених видів забезпечення з метою розрахунку розміру кредитного ризику, якщо суб’єкт оціночної діяльності, який її визначив, відповідає одночасно таким критеріям:
– інформація про суб’єкта оціночної діяльності включена до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності (далі – Державний реєстр);
– суб’єкт оціночної діяльності має чинний сертифікат за напрямами оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність з оцінки визначених видів забезпечення;
– досвід практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності на ринку України з оцінки майна не менше ніж п’ять років, з яких не менше ніж три роки за напрямами оцінки майна визначених видів забезпечення;
– банк отримав інформацію від Фонду державного майна України про те, що в Державному реєстрі немає інформації про суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які виконують оцінку, про: порушення нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні; рішення судів за фактами непрофесійної оцінки майна; факти порушення обмежень щодо проведення оцінки майна, установлених законодавством України; рецензію на звіт про оцінку майна, що класифікується за ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;
– банк отримав інформацію від Національного банку про те, що в Національному банку немає інформації про рецензію на звіт про оцінку майна, що класифікується за ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.
Зважаючи на викладене, Фонд державного майна України надаватиме інформацію про оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності з Державного реєстру на запити банків.
Одночасно повідомляємо, що інформацію про суб’єктів оціночної діяльності, зокрема щодо чинності сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та спеціалізацій в межах напрямів оцінки майна, які в ньому зазначені, можна переглянути на веб-сайті Фонду у розділі Діяльність/Оцінка/Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності/Реєстр суб’єктів оціночної діяльності.
Інформацію про оцінювачів, зокрема щодо їх кваліфікації, можна переглянути у розділі Діяльність/Оцінка/Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності/Реєстр оцінювачів.
Інформацію про оцінювачів, питання щодо професійної оціночної діяльності яких розглядалось Екзаменаційною комісією, можна переглянути у розділі Діяльність/Оцінка/Екзаменаційна комісія/Інформація щодо виконання рішень Екзаменаційної комісії стосовно оцінювачів.

На сайті ФДМУ
ЛИСТ “Паспорт-сертифікат об’єкта експертної оцінки (нерухомості)” від 15.05.1999 № 10-36-4889

ПЕРЕЛІК документів, які подаються до Фонду державного майна України ініціаторами створення господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, до статутних капіталів яких передається майно, майнові права та інші активи, що є державною власністю від 03.03.2000 № 433

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ “Щодо визначення класифікаційної групи об’єкта” від 03.08.2000 № 10-15-9394

ПОЛОЖЕННЯ про порядок приватизації об’єктів незавершеного будівництва вiд 11.09.2000 № 1894

ПОЛОЖЕННЯ про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації вiд 26.01.2001 № 49/121

НАКАЗ “Про створення господарських товариств, до статутних капіталів яких передаються розташоване на території України майно, майнові права та інші активи підприємств, установ, організацій колишнього союзного підпорядкування” від 04.07.2001 № 1179

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та діяльності комісій з оцінки вартості військового майна, що підлягає передачі в оренду від 17.09.2001 № 333/1697

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію вiд 12.10.2001 № 1865

ПОЛОЖЕННЯ про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів вiд 29.10.2001 № 1977

ПОЛОЖЕННЯ про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів вiд 30.10.2001 № 1996

ПОРЯДОК визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів від 13.12.2001 № 1668

ПОРЯДОК перевірки документів громадської організації (об’єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об’єднання саморегулівних організацій оцінювачів) від 19.12.2001 № 2357

ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності вiд 14.03.2002 № 479

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реструктуризації підприємств вiд 12.04.2002 № 667

ПОЛОЖЕННЯ про порядок роботи Екзаменаційної комісії від 13.11.2002 № 1997

ІНСТРУКЦІЯ розрахунку прогнозної вартості об’єктів приватизації вiд 29.11.2002 № 2110/354

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та діяльності комісії з оцінки вартості військового майна МНС України, що підлягає передачі в оренду від 13.06.2003 № 190/995

ПОЛОЖЕННЯ про впорядкування передачі об’єктів нерухомого майна, приватизованих у складі цілісного майнового комплексу або переданих до статутного фонду господарського товариства від 25.11.2003 № 2097

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ “Роз’яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891″ від 23.01.2004 № 10-36-835

ПОРЯДОК визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах вiд 23.01.2004 № 105

ПОРЯДОК визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду вiд 27.02.2004 № 376

ПОРЯДОК оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід’ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації вiд 27.02.2004 № 377

НАКАЗ “Щодо видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності” від 06.04.2004 № 692

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації вiд 15.04.2004 № 754

ЛИСТ “Щодо оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід’ємні поліпшення, здійсненні за час його оренди, під час приватизації” від 07.06.2004 № 10-36-7683

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ “Щодо методології застосування критеріїв оцінки ефективності управління корпоративними правами держави” від 03.08.2004 № 10-31-10655

ПОРЯДОК визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень – будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва вiд 23.12.2004 № 2929/227

ЛИСТ “Роз’яснення щодо застосування Національного стандарту N 2 “Оцінка нерухомого майна”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1442″ від 09.03.2005 № 10-36-2562

МЕТОДИКА грошової оцінки документів Національного архівного фонду вiд 28.03.2005 № 34/683

ПОРЯДОК визначення оціночної вартості об’єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік вiд 13.12.2005 № 3162

ПОЛОЖЕННЯ про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання вiд 27.03.2006 № 513

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ “Щодо суб’єктів господарювання, які мають право проводити оцінку збитків або визначати розмір відшкодування” від 28.04.2006 № 10-36-6537

ПОРЯДОК надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна від 03.10.2006 № 1523

ПОЛОЖЕННЯ про порядок погодження планів санації та мирових угод вiд 06.06.2007 № 895

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ “Щодо застосування тендерних процедур під час обрання суб’єктів оціночної діяльності” від 20.03.2008 № 10-36-3915

МЕТОДИКА оцінки майнових прав інтелектуальної власності вiд 25.06.2008 № 740

НАКАЗ “Щодо встановлення розміру умовно безризикової складової ставки капіталізації, яка використовується для розрахунку ставки капіталізації, та інших показників” від 04.06.2009 № 844

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ “Роз’яснення деяких питань порядку оцінки земельних ділянок, що проводиться з метою внесення їх до статутного капіталу господарських товариств” від 10.05.2010 № 10-36-5542

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ “Щодо проведення оцінки об’єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності” від 24.06.2010 №10-36-8103

СТАНДАРТ надання адміністративної послуги Фондом державного майна України з реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) в Державному реєстрі оцінювачів, затверджений наказом № 912 від 01.07.2010 р.

ЛИСТ “Про надання роз’яснень з проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій” від 13.07.2010 № 10-36-9058

ЛИСТ “Щодо застосування індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва під час проведення оцінки нерухомого майна” від 20.07.2010 № 10-36-9470

ЛИСТ “Щодо надання роз’яснень щодо адміністративно-розпорядчих функцій СОД” № 10-36-9673 від 22.07.2010 р.

ЛИСТ “Внесення доповнень до Роз’яснень деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891, наданих листом Фонду державного майна України від 23.01.2004 № 10-36-835″ від 25.10.2010 № 10-36-14537

НАКАЗ “Щодо переліку документів, необхідних для проведення незалежної оцінки майна” від 19.11.2010 р. № 1707

НАКАЗ “Щодо укладення договору на проведення оцінки об’єкта аукціону” № 1853 від 13.12.2010 р.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства № 1954 від 29.12.2010 р.

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ “Щодо розгляду скарг на суб’єктів оціночної діяльності та судових експертів” № 10-36-3540 від 16.03.2011 р.

ЛИСТ “Щодо надання роз’яснень стосовно внесення змін до Національного стандарту ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (КВЕД)” № 10-36-7450 від 30.05.2011 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до оцінки права вимоги зобов’язання, що виникає внаслідок здійснення банком кредитних операцій від 30.09.2011 № 1426

ПОЛОЖЕННЯ про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв № 1585/1 від 31.10.2011 р.

ПОРЯДОК продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону від 02.04.2012 № 439

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств від 10.05.2012 № 639

НАКАЗ “Про використання Автоматизованої підсистеми “Рецензент” рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв (затвердження форми рецензії)” від 16.07.2012 № 3128

ПОРЯДОК визначення вартості відтворення або заміщення земельних поліпшень – будинків, будівель та споруд багатоповерхового житлового будівництва від 27.08.2012 № 3379/430

ПОРЯДОК організації роботи державних органів приватизації під час визначення розміру частки, що належить державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об’єднання майна різних форм власності від 22.10.2012 № 3688

ПЕРЕЛІК документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності від 15.02.2013 № 201

НАКАЗ “Про затвердження форм кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів” від 19.02.2013 № 210

НАКАЗ “Про затвердження форм посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів” від 19.02.2013 № 210

МЕТОДИКА оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії від 12.03.2013 № 293

ПОРЯДОК ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства від 10.06.2013 № 795

ПОРЯДОК ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності від 10.06.2013 № 796

ПОЛОЖЕННЯ про порядок роботи Екзаменаційної комісії від 10.06.2013 № 805/359

ПОРЯДОК складання актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах) від 17.07.2013 № 1042

МЕТОДИКА формування конкурсних умов продажу та вартості єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації та корпоратизації державних вугледобувних підприємств від 04.11.2013 № 3541/808

ЛИСТ “Щодо оцінки об’єктів для цілей оподаткування під час спадкування та дарування” від 06.03.2014 № 10-36-2493

НАКАЗ “Про затвердження форм зразкових договорів” від 12.01.2015 № 8

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ “Щодо надання роз‘яснень з питань оформлення звітів про оцінку майна філіями” від 02.02.2015

НАКАЗ “Щодо Примірних показників звичайної ціни послуг на надання послуг з оцінки майна, земельних ділянок та об’єктів аукціону” від 05.08.2015 № 1109

ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності від 31.12.2015 № 2075

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>