Розробка документації з землеустрою

Розроблення   в   установленому  законодавством  порядку нормативно-технічних  документів,  державних  стандартів,  норм  і правил;   б) укладених  договорів  між  юридичними чи фізичними особами (землевласниками    і    землекористувачами)    та    розробниками
документації із землеустрою;

д) створення інформаційної бази даних з питань землеустрою;

е)    проведення   державної   експертизи   документації   із землеустрою у випадках та порядку, передбачених законом;

 

Стаття 2. Призначення землеустрою

Землеустрій забезпечує:

а) реалізацію державної політики щодо використання та охорони земель, здійснення земельної реформи,  вдосконалення земельних відносин, наукове обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням з  урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи  землеволодіння і землекористування, створення екологічно сталих агроландшафтів тощо;

б) надання інформації для правового, економічного, екологічного і містобудівного механізмів регулювання земельних відносин на національному, регіональному, локальному і господарському рівнях  шляхом встановлення особливого режиму та умов використання й охорони земель;

в) встановлення і закріплення на місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць, територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, меж земельних ділянок власників і землекористувачів;

г) прогнозування, планування і організацію раціонального використання та охорони земель на національному, регіональному, локальному і господарському рівнях;

ґ) організацію території сільськогосподарських підприємств, установ і організацій з метою створення  просторових умов для еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням, удосконалення структури і  розміщення земельних угідь, посівних площ, системи сівозміни, сінокосо- і пасовищезміни;

д) розробку і здійснення системи заходів із землеустрою для збереження природних ландшафтів,   відновлення та підвищення родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель і  землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного засолення, закислення, заболочення, ущільнення, забруднення промисловими відходами та  хімічними речовинами тощо, консервації деградованих і малопродуктивних земель, запобігання іншим негативним явищам;

е) організацію території підприємств, установ і організацій з метою створення умов  сталого  землекористування  та  встановлення обмежень  і  обтяжень  (земельних  сервітутів)  у  використанні та охороні земель несільськогосподарського призначення;

є) отримання інформації  щодо  кількості  та  якості  земель, їхнього  стану  та інших даних,  необхідних для ведення державного земельного кадастру,  моніторингу  земель,  здійснення  державного контролю за використанням та охороною земель.

Стаття 20. Обов’язковість землеустрою

Землеустрій проводиться  в  обов’язковому  порядку  на землях усіх категорій незалежно від форми власності в разі:

а) розробки  документації  із  землеустрою  щодо  організації раціонального використання та охорони земель;

б) встановлення  та  зміни  меж об’єктів землеустрою,  у тому числі  визначення  та  встановлення  в  натурі (на   місцевості) державного кордону України;

в) надання, вилучення (викупу), відчуження земельних ділянок;

г) встановлення   в   натурі   (на  місцевості)  меж  земель, обмежених у використанні і  обмежених  (обтяжених)  правами  інших осіб (земельні сервітути);

ґ) організації   нових   і  впорядкування  існуючих  об’єктів землеустрою;

д) виявлення порушених земель і земель,  що  зазнають  впливу негативних процесів,  та проведення заходів щодо їх відновлення чи консервації,   рекультивації    порушених    земель,    землювання
малопродуктивних  угідь,  захисту земель від ерозії,  підтоплення, заболочення,   вторинного   засолення,   висушення,    ущільнення, забруднення  промисловими  відходами,  радіоактивними  і хімічними речовинами та інших видів деградації,  консервації деградованих  і малопродуктивних земель.

Заходи, передбачені   затвердженою  в  установленому  порядку документацією  із  землеустрою,  є  обов’язковими  для   виконання органами  державної  влади  та  органами місцевого самоврядування,
власниками землі, землекористувачами, у тому числі орендарями.

Власники землі,  землекористувачі, у тому числі орендарі, при здійсненні  землеустрою зобов’язані забезпечити доступ розробникам документації  із  землеустрою  до  своїх  земельних  ділянок,   що
підлягають землеустрою.

Стаття 25. Документація із землеустрою

Документація  із  землеустрою  розробляється у вигляді схеми, проекту, робочого проекту або технічної документації.

Види документації із землеустрою:

а)   схеми  землеустрою  і  техніко-економічні  обґрунтування використання   та  охорони  земель  адміністративно-територіальних одиниць;

б)   проекти   землеустрою   щодо  встановлення  (зміни)  меж адміністративно-територіальних одиниць;

в)  проекти  землеустрою  щодо організації і встановлення меж територій  природно-заповідного  фонду та іншого природоохоронного призначення,   оздоровчого,  рекреаційного,  історико-культурного,
лісогосподарського    призначення,   земель   водного   фонду та водоохоронних   зон,   обмежень   у   використанні  земель  та  їх режимоутворюючих об’єктів;

г)  проекти  землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних    сільськогосподарських   підприємств, установ та організацій;

ґ)  проекти  землеустрою  щодо  відведення земельних ділянок;

д)  проекти  землеустрою  щодо  впорядкування  території  для містобудівних потреб;

е)  проекти  землеустрою,  що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

є) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

ж)  проекти  землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);

з) робочі проекти землеустрою;

и)  технічна  документація  із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України;

і)  технічна  документація  із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

ї) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини  земельної  ділянки,  на  яку поширюються права суборенди, сервітуту;

й) технічна  документація  із  землеустрою  щодо  поділу та об’єднання земельних ділянок;

к) технічна  документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Види  документації  із землеустрою та їх склад встановлюються виключно цим Законом.

Відповідність    документації   із   землеустрою   положенням нормативно-технічних  документів,  державних  стандартів,  норм і правил у сфері землеустрою засвідчується:

у   паперовій   формі   –   підписом  та  особистою  печаткою сертифікованого   інженера-землевпорядника,   який  відповідає  за якість робіт із землеустрою;

в   електронній   формі   –   електронним  цифровим  підписом сертифікованого   інженера-землевпорядника,   який  відповідає  за якість   робіт   із  землеустрою,  згідно  із  законодавством  про використання електронного цифрового підпису.

Отримана в процесі обстежень інформація використовується для:

а) проведення агроекологічної оцінки земель;

б) розробки  прогнозів  і  програм  використання  та  охорони земель, схем і проектів землеустрою;

в) ведення обліку про якісний стан земель;

г) ведення моніторингу земель;

ґ) прийняття органами виконавчої влади і  органами  місцевого самоврядування  рішень  про  рекультивацію  та консервацію земель, введення обмежень у використанні земель,  відновлення,  збереження та  підвищення родючості ґрунтів,  покращення природних ландшафтів тощо;

д) розробки   заходів   із   землеустрою   щодо   організації раціонального використання та охорони земель;

е) обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою.

Стаття 37. Бонітування ґрунтів при здійсненні землеустрою
Бонітування ґрунтів  проводиться з метою отримання показників для  порівняння  оцінки  якості  ґрунтів   за   їхніми   основними природними властивостями.